Company

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Company

Ogólne warunki dostaw i płatności Fronius Polska Sp. Z o.o.

Obowiązuje od 01.06.2023

A. Część ogólna

1. Ważność; odmienne przepisy; forma pisemna

1.1 Niniejsze Warunki Dostaw i Płatności mają zastosowanie wyłącznie do wszystkich naszych dostaw, usług i płatności, które są nam należne. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw i Płatności mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert dla Klienta, nawet jeśli nie zostały one ponownie oddzielnie uzgodnione.

1.2 W przypadku stosunków umownych z naszą spółką macierzystą Fronius International GmbH (Austria) oraz stosunków umownych z innymi spółkami zależnymi Fronius International GmbH obowiązują w każdym przypadku ich własne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności. Przegląd z linkami do warunków poszczególnych spółek Grupy można znaleźć pod adresem https://www.fronius.com/en/overview-terms-and-conditions.

1.3 Nasze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego i funduszy specjalnych prawa publicznego. Przedsiębiorca to osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

1.4 Odmienne lub dodatkowe warunki handlowe Klienta są dla nas wiążące tylko wówczas, gdy wyraźnie potwierdzimy je na piśmie; w takim przypadku mają one zastosowanie wyłącznie do danej umowy indywidualnej. Rękojmia za wady fizyczne i prawne przewidziana w Kodeksie Cywilnym na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw i Płatności zostaje wyłączona.

1.5 Umowy dotyczące odstępstw od niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw i Płatności lub dotyczące aneksów do nich są nieważne, o ile nie zostały uzgodnione na piśmie, to samo dotyczy odstępstw od wymogu formy pisemnej.

1.6 O ile w niniejszych Warunkach wymagana jest forma pisemna to, o ile nie zastrzeżono inaczej, wymóg ten obowiązywać będzie również w przypadku komunikacji przesyłanej faksem lub pocztą elektroniczną. Jednak indywidualnie negocjowane umowy, do których zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki Dostaw i Płatności, muszą być zawsze zawierane na piśmie.

2. Oferty; zawarcie umowy

2.1 Nasze oferty są niewiążące i podlegają zmianom, chyba że w ofercie wyraźnie wskazano okres, w którym oferta obowiązuje.

2.2 Podane przez nas informacje dotyczące przedmiotu dostawy lub usługi (np. waga, wymiary, walory użytkowe, nośność, tolerancje i dane techniczne) oraz nasze przedstawienie tego przedmiotu (np. rysunki i ilustracje) są jedynie przybliżone, chyba że wymóg przydatności do celu zamierzonego w umowie powoduje konieczność istnienia dokładnej zgodności. Nie są to gwarantowane cechy jakościowe, lecz raczej opisy lub wskazania dotyczące dostawy lub usługi. Odchylenia zwyczajowo stosowane w handlu oraz odchylenia wynikające z wymogów prawnych lub stanowiące ulepszenia techniczne, a także wymiana komponentów na części równorzędne są dopuszczalne, o ile nie wpływają one negatywnie na użyteczność zgodnie z przeznaczeniem przewidzianym w umowie.

2.3 Zamówienia i zmiany w zamówieniach są dla nas wiążące dopiero po ich potwierdzeniu przez nas. Potwierdzenie obejmuje otrzymanie dowodu dostawy lub faktury oraz wykonanie dostawy lub wykonanie usługi. Jeżeli Klient ma zastrzeżenia do treści potwierdzenia, wówczas zobowiązany jest on zgłosić sprzeciw niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych; w przeciwnym razie treść potwierdzenia uważa się za przyjętą. Umowa zostaje zawarta najpóźniej w momencie otrzymania dostawy zgodnie z naszym potwierdzeniem.

2.4 Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zamówienia i wszystkich dokumentów umownych pod względem ich kompletności, poprawności i przydatności do zamierzonego celu.

2.5 W przypadku zamówień ramowych uzgadniamy z Klientem ilość dostawy, którą Klient może zamówić w uzgodnionym terminie. Zamówienia muszą wpłynąć do nas nie później niż sześć tygodni przed rozpoczęciem danego miesiąca dostawy.

3. Cena i warunki płatności; potrącenia; zatrzymanie

3.1 Nasze ceny podane są w EUR, należy do nich dodać obowiązujący podatek od sprzedaży towarów i usług i bez kosztów opakowania i transportu loco nasze siedziba. Wszelkie cła, opłaty i inne należności publicznoprawne ponosi Klient.

3.2 Ceny dotyczą zakresu usług i dostaw podanego w potwierdzeniu zamówienia. Usługi dodatkowe lub specjalne będą naliczane oddzielnie.

3.3 Nasze należności są wymagalne i płatne natychmiast, gotówką lub przelewem bankowym, bez żadnych potrąceń, bez opłat i w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Zastrzegamy sobie wszystkie nasze ustawowe prawa w przypadku zwłoki w płatności.

3.4 Prawo do potrącenia lub zatrzymania przysługuje klientowi tylko wówczas, gdy jego roszczenie wzajemne zostało prawomocnie stwierdzone przez Sąd lub jest bezsporne lub roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

3.5 W każdej chwili jesteśmy uprawnieni do potrącenia naszych wierzytelności z wierzytelnościami Klienta.

3.6 Za wykonanie prac (montaż, naprawy, konserwacja itp.) pobieramy stawki godzinowe i ceny materiałów obowiązujące w momencie wykonania usługi; w przypadku nadgodzin oraz pracy w porze nocnej, w niedziele i święta stosujemy również dopłaty obowiązujące w naszej spółce; czas podróży i oczekiwania uważa się za czas pracy. Koszty podróży oraz diety dzienne i noclegowe są fakturowane oddzielnie. Cenniki prześlemy na życzenie.

3.7 Jesteśmy uprawnieni do wysłania faktury elektronicznej (np. jako dokument PDF) pocztą elektroniczną, chyba że uzgodniono inaczej. Możemy również wysłać fakturę w formie papierowej zgodnie z naszym uznaniem.

4. Dostawa; przeniesienie ryzyka; opóźnienie w dostawie; niedostępność usługi; opóźnienie w odbiorze

4.1 Realizujemy dostawy FCA w naszej siedzibie (Incoterms 2020).

4.2 Nawet jeśli w indywidualnych przypadkach zobowiązujemy się do wysyłki na koszt własny, wysyłka odbywa się zawsze na ryzyko Klienta. W imieniu i na rachunek Klienta zorganizujemy ubezpieczenie transportu lub od uszkodzeń. Jeżeli wysyłka lub dostawa opóźni się z przyczyn od nas niezależnych, ryzyko przechodzi na Klienta z chwilą poinformowania go o gotowości towaru do odbioru.

4.3 Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia, natomiast termin wykonania prac instalacyjnych, konserwacyjnych lub naprawczych rozpoczyna się w momencie udostępnienia sprzętu do wykonania.

4.4 Warunkiem dotrzymania terminów jest zawsze wyjaśnienie wszelkich kwestii handlowych i technicznych pomiędzy stronami oraz wywiązanie się przez Klienta ze wszystkich zobowiązań dotyczących współpracy i wykonania, w tym wpłacenia uzgodnionej zaliczki. W innym przypadku terminy zostaną odpowiednio wydłużone. Możemy zostać uznani za pozostających w zwłoce tylko wówczas, gdy otrzymamy pisemne przypomnienie od Klienta po terminie płatności.

4.5 Jeżeli z przyczyn od nas niezależnych (niedostępność usługi) nie będziemy w stanie dotrzymać wiążących terminów dostaw, niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta i jednocześnie w miarę możliwości powiadomimy Klienta o przewidywanym nowym terminie dostawy. Jeżeli nowy termin dostawy nie jest możliwy do przewidzenia lub usługa nie jest dostępna w podanym nowym terminie dostawy, niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta i będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części; niezwłocznie zwrócimy też wszelkie świadczenia już zapłacone przez Klienta. Przypadek niedostępności usługi w tym kontekście będzie uważany za nieprawidłową lub spóźnioną dostawę towaru do nas przez naszego dostawcę, jeżeli zawarliśmy zgodną transakcję, wówczas ani my, ani nasz dostawca nie będziemy ponosić winy ani nie będziemy zobowiązani do realizacji zamówienia w danym przypadku.

4.6 Jesteśmy uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych, jeżeli (a) dostawa częściowa może być wykorzystana przez Klienta w zakresie przewidzianym w umowie, (b) dostawa pozostałych zamówionych towarów jest zapewniona oraz (c) Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych istotnych dodatkowych wysiłków lub kosztów (chyba, że my zobowiążemy się ponieść te koszty).

4.7 Możemy wstrzymać dostawy do czasu uregulowania przez Klienta wszystkich należności wynikających z wszelkich transakcji handlowych z tym Klientem.

4.8 Klient zobowiązany jest do odebrania przedmiotu dostawy w uzgodnionym terminie dostawy lub w przypadku braku uzgodnienia terminu dostawy w ciągu tygodnia od zgłoszenia Klientowi gotowości do wysyłki. Jeżeli uzgodniono, że dostawa towaru wymaga dokonania zamówienia zbiorczego przez Klienta, Klient zobowiązany będzie zamówić i odebrać towar w ciągu trzech miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że uzgodniono inaczej.

4.9 W przypadku opóźnienia w odbiorze lub braku współpracy ze strony Klienta lub opóźnienia w dostawie z innych przyczyn, za które odpowiada Klient, będziemy uprawnieni do żądania naprawienia wynikłej z tego szkody wraz z dodatkowymi kosztami (np. kosztami magazynowania). Za magazynowanie pobieramy zryczałtowaną stawkę w wysokości 50,00 € tygodniowo lub jej część za każdą paletę potrzebną do składowania przedmiotów dostawy, począwszy od uzgodnionego terminu dostawy lub, jeśli termin dostawy nie został uzgodniony, po upływie tygodnia od zgłoszenia gotowości do wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia wyższych kwot odszkodowań i dochodzenia naszych roszczeń prawnych (w szczególności rekompensaty za dodatkowe wydatki, odstąpienia od umowy); jednakże stawka ryczałtowa zostanie potrącona z dalszych roszczeń pieniężnych. Klient będzie miał prawo wykazać, że nie ponieśliśmy żadnej szkody lub znacznie mniejszą niż wyżej wymieniona stawka ryczałtowa.

4.10 Jeżeli Klient nie wywiąże się z obowiązku przyjęcia towaru nawet po wyznaczeniu terminu, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Odstąpienie nie ma wpływu na roszczenia odszkodowawcze.

4.11 W celu wykonania prac Klient jest zobowiązany do terminowego i bezpłatnego dostarczenia nam niezbędnych materiałów pomocniczych (np. energii elektrycznej), nawet jeśli montaż będzie wliczony w cenę lub zostanie ustalona cena ryczałtowa. Wszelkie niezbędne ustalenia Klienta dotyczące montażu, m.in. pomiarów konstrukcyjnych, zostaną zakończone przed przybyciem naszych instalatorów. Jeżeli jakikolwiek transport wymagany w tym kontekście nie może być zrealizowany na poziomie gruntu, Klient zapewni niezbędne pomoce i sprzęt (np. wózek widłowy z przeciwwagą, rampy, szyny, wciągarki) na koszt własny. Ponadto Klient jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony osób i mienia.

5. Siła wyższa

5.1 Jeśli nasze dostawy lub usługi zostaną uniemożliwione, utrudnione lub zakłócone przez siłę wyższą, będziemy zwolnieni z naszych zobowiązań do wykonania świadczenia na czas trwania i w zakresie ich skutków, nawet w przypadku zwłoki.

5.2 Siła wyższa to każde zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą, które ogranicza naszą zdolność do wykonywania całości lub części naszych zobowiązań; obejmuje to w szczególności sytuacje spowodowane pożarem, powodzią, epidemią, sporami pracowniczymi, zamieszkami, działaniami wojennymi lub aktami terroryzmu, a także zakłóceniami operacyjnymi lub zarządzeniami urzędowymi, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Siła wyższa obejmuje również każdy przypadek, w którym nie otrzymamy w odpowiednim czasie zezwoleń od osób trzecich, w tym organów administracji publicznej wymaganych do realizacji dostaw, pomimo złożenia wniosku o te zezwolenia w odpowiednim czasie.

5.3 Jeżeli zdarzenia te znacznie utrudnią lub uniemożliwią dostawę lub wykonanie usługi, a utrudnienie to będzie mało charakter nie tylko czasowy, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy. W przypadku tymczasowych przeszkód czas dostawy lub usługi zostanie przedłużony lub czas dostawy lub usługi zostanie przesunięty o czas trwania przeszkody plus uzasadniony okres ponownego uruchomienia. Jeżeli z powodu opóźnienia nie można zasadnie oczekiwać od Klienta przyjęcia dostawy lub usługi, będzie mógł on odstąpić od umowy w drodze niezwłocznego pisemnego oświadczenia.

6. Zachowanie tytułu prawnego

6.1 Zastrzegamy sobie prawo własności do naszych towarów („towar zastrzeżony”) do momentu, gdy wszystkie roszczenia i przyszłe roszczenia wynikające z całego stosunku handlowego z Klientem, w tym wszystkie roszczenia dodatkowe, zostaną w pełni zapłacone. W przypadku kont bieżących zastrzeżenie własności uważa się za zabezpieczenie salda należności.

6.2 Klient jest uprawniony do sprzedaży towarów objętych naszym zastrzeżeniem własności w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej. Klient niniejszym przenosi na nas (ceduje) wszelkie roszczenia wynikające ze sprzedaży, w tym wszelkie prawa dodatkowe. Niniejszym przyjmujemy ww. cesje.

6.3 Zastrzeżenie własności rozciąga się na produkty powstałe w wyniku przetworzenia, zmieszania lub połączenia naszych towarów w ich pełnej wartości, przy czym my jesteśmy uważani za producenta. Jeżeli nasze towary zostaną przetworzone, zmieszane lub połączone z towarami osób trzecich, a osoby trzecie zachowają tytuł własności, wówczas nabędziemy współwłasność proporcjonalnie do wartości faktury przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów. Pod wszystkimi innymi względami te same postanowienia mają zastosowanie do powstałego produktu, co do towarów zastrzeżonych.

6.4 Klient nie może zastawić towaru niezapłaconego w całości ani przenieść go na zabezpieczenie. Klient zobowiązany jest powiadomić nas na piśmie, gdy osoby trzecie uzyskają dostęp do towaru zastrzeżonego, w szczególności o zajęciach dotyczących Klienta. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić sprzeciw wobec takiego zajęcia, powołując się na nasze uprawnienia.

6.5 W przypadku zwłoki w płatności będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i żądania natychmiastowego zwrotu towaru.

6.6 Zobowiązujemy się do zwolnienia towarów zastrzeżonych i scedowanych wierzytelności w takim zakresie, w jakim możliwa do uzyskania wartość przedmiotów stanowiących zabezpieczenie przekroczy 110% zabezpieczonej wierzytelności. Zwolnienie nastąpi przez przeniesienie własności.

6.7 Koszty przejęcia i odsprzedaży zastrzeżonego towaru poniesie Klient. Koszty te stanowią zryczałtowaną stawkę 5% wpływów ze sprzedaży, w tym podatek od sprzedaży, chyba że wykażemy wyższe koszty lub Klient wykaże, że nie poniesiono żadnych kosztów lub były one niższe.

7. Gwarancja jakości

7.1 Zakres

7.1.1 Gwarantujemy jakość i właściwości naszych dostaw i usług zgodnie z informacjami zawartymi w naszych ofertach lub pisemnie uzgodnionymi specyfikacjami technicznymi.

7.1.2 Jeżeli usługa jest świadczona na podstawie specyfikacji i wymagań Klienta, gwarantujemy jedynie, że usługa została wykonana zgodnie z danymi dostarczonymi przez Klienta, ale nie poprawność odpowiedniego projektu, składu i konstrukcji.

7.1.3 Odchylenia wymiarów, wagi lub jakości, które są zwyczajowo przyjęte w obrocie lub które mają być tolerowane zgodnie z normami polskimi lub normami DIN, uważa się za zgodne z umową i nie stanowią one wady. Brak przydatności do celu pożądanego przez Klienta stanowi wadę tylko wówczas, gdy uprzednio wyraźnie potwierdziliśmy przydatność do tego celu.

7.1.4 Gwarantujemy poprawność naszych instrukcji przetwarzania, a także naszych instrukcji użytkowania i obsługi oraz naszych porad dla Klienta. Klient ponosi jednak wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie ustawowych lub innych przepisów podczas korzystania z przedmiotu dostawy oraz za przetestowanie go zgodnie z jego przeznaczeniem. Będziemy ponosić odpowiedzialność za instrukcje odbiegające od naszych pisemnych instrukcji przetwarzania oraz od naszych instrukcji użytkowania i obsługi tylko wówczas, gdy wyraźnie potwierdziliśmy je Klientowi z wyprzedzeniem na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną.

7.1.5 Nasze produkty spełniają, w niezbędnym zakresie, wymogi prawne Unii Europejskiej (UE). Gwarantujemy ich zgodność z wymogami prawnymi w państwach spoza UE tylko wówczas, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione.

7.1.6 W przypadku konserwacji naprawczej i zapobiegawczej nasza gwarancja ogranicza się do faktycznie wykonanych usług.

7.1.7 Gwarantujemy prawidłowe ogólne funkcjonowanie instalacji, maszyny, oprogramowania itp., których części składowe nie zostały dostarczone przez nas, tylko wówczas, gdy podjęliśmy się – pomimo dostarczenia określonych części przez Klienta lub osoby trzecie – wyprodukowania całej instalacji, maszyny, oprogramowania lub podobnych, a wadliwe działanie nie wynika z błędnych lub niepełnych informacji od Klienta.

7.1.8 W przypadku towarów z elementami cyfrowymi lub gdy dostarczamy produkty cyfrowe, nie jesteśmy zobowiązani wobec Klienta do aktualizacji produktu lub elementu cyfrowego. Jeżeli jednak Klient odsprzedał konsumentowi towary z elementami cyfrowymi lub produktami cyfrowymi, zapewniamy konsumentowi aktualizacje niezbędne do zapewnienia, że produkt cyfrowy lub towary z elementami cyfrowymi będą zgodne z umową w okresie, w którym konsument może obiektywnie tego oczekiwać; Klient zobowiązany będzie w odpowiedni sposób informować Konsumenta o takich aktualizacjach.

7.1.9 Ponadto w przypadku oprogramowania zastosowanie będą miały postanowienia dotyczące oprogramowania zawarte w części szczególnej (zob. B. I poniżej).

7.2 Powiadamianie o wadach; ciężar dowodu

7.2.1 Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dostarczonych przedmiotów lub usług natychmiast po ich dostarczeniu lub przy odbiorze; uznaje się je za zaakceptowane przez Klienta w zakresie oczywistych wad, jeżeli Klient nie powiadomi nas o tym na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w siedzibie Klienta) po dokonaniu dostawy lub odbiorze. W odniesieniu do innych wad przedmioty dostawy lub usługi uważa się za zaakceptowane przez Klienta, jeżeli Klient nie powiadomi nas o tym niezwłocznie na piśmie, najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od momentu, w którym wada się ujawniła; jeżeli wada ujawniła się już wcześniej podczas normalnego użytkowania, to jednak ten wcześniejszy moment będzie decydujący dla rozpoczęcia biegu terminu do zgłoszenia wady. W przypadku towarów przeznaczonych do instalacji lub innego dalszego przetwarzania kontrola musi w każdym przypadku odbyć się bezpośrednio przed instalacją lub przetwarzaniem.

7.2.2 Zgłoszenie wady musi zawierać numer i datę potwierdzenia zamówienia, dowodu dostawy lub faktury oraz numery seryjne i komisowe. W zawiadomieniu należy wskazać, których dostarczonych rzeczy lub usług dotyczą wady, szczegółowo na czym polegają wady oraz w jakich towarzyszących okolicznościach wady te powstały. Każda pojedyncza wada musi być dokładnie opisana.

7.2.3 Jeżeli zgłoszenie wady jest nieuzasadnione, a Klient o tym wiedział lub powinien był wiedzieć lub przez zaniedbanie tego nie zauważył, Klient będzie zobowiązany do zrekompensowania nam wydatków poniesionych na kontrolę.

7.2.4 Zobowiązania wynikające z prawa handlowego do przeprowadzania kontroli i zgłaszania wad pozostają nienaruszone.

7.2.5 Klient zobowiązany jest udowodnić, że wady ujawnione w okresie gwarancji istniały już w momencie przejścia ryzyka.

7.3 Okresy gwarancji jakości

7.3.1 O ile w części B. Część szczególna niniejszych warunków nie określono innych terminów lub nie zawarto odrębnych umów, roszczenia Klienta z tytułu wady przedawnią się w ciągu dwunastu miesięcy od daty dostawy lub, jeżeli wymagany jest odbiór, od chwili odbioru; nie dotyczy to roszczeń, o których mowa w pkt 7.3.3.

7.3.2 Przez okres kolejnych dwunastu miesięcy (od początku 13 miesiąca do końca 24 miesiąca od dostawy lub odbioru) będziemy dobrowolnie dostarczać Klientowi bezpłatnie materiały potrzebne do usunięcia wad. Dostarczenie materiałów zgodnie ze zdaniem 1 nie zawiesza ani nie wznawia biegu przedawnienia roszczeń objętych par. 7.3.1.

7.3.3 Wszelkie roszczenia odszkodowawcze Klienta wynikające ze spowodowania utraty życia, naruszenia ciała lub zdrowia lub umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez nas lub przedstawicieli, jak również roszczenia odszkodowawcze na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt określonych w Kodeksie Cywilnym, ulegną przedawnieniu zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw i Płatności, a rękojmia określona w Kodeksie Cywilnym zostaje wyłączona.

7.4 Roszczenia z tytułu ujawnionych wad (niezgodności)

7.4.1 W przypadku wad, według naszego uznania, usuniemy wadę (poprzez jej usunięcie lub poprawienie) lub zrealizujemy nową dostawę (kolejna dostawa lub wymiana), zwane łącznie świadczeniem następczym. Nasze prawo do odmowy świadczenia następczego zgodnie z wymogami ustawowymi pozostaje nienaruszone. Jeżeli świadczenie następcze nie powiedzie się, będzie według nas nieuzasadnione lub odmówimy jego wykonania, Klient będzie mógł obniżyć cenę lub – w przypadku wad, które nie są wadami nieistotnymi – odstąpić od umowy; jeśli będziemy ponosić odpowiedzialność za wadę, Klient będzie mógł dochodzić odszkodowania w granicach określonych w par. 9.

7.4.2 Klient zapewni czas i możliwości niezbędne do realizacji świadczenia następczego. Klient prześle lub przetransportuje do nas odrzucony towar w celu jego kontroli i ewentualnej naprawy po konsultacji z nami. W przypadku dostawy zastępczej Klient zobowiązany będzie zwrócić nam rzecz wadliwą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.4.3 Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia świadczenia następczego od zapłaty przez Klienta należnej ceny zakupu. Klient ma jednak prawo do zatrzymania uzasadnionej części ceny zakupu proporcjonalnej do wady.

7.5 Wyłączenia odpowiedzialności

7.5.1 Roszczenia Klienta z tytułu gwarancji będą wykluczone lub nieważne, jeżeli dostarczone przez nas lub wymagane od nas instrukcje montażu lub użytkowania i eksploatacji nie były przestrzegane, jeżeli montaż nie został przeprowadzony prawidłowo i zgodnie z odpowiednimi normami, w szczególności jeżeli nie został wykonany przez wyspecjalizowany podmiot, jeżeli bez naszej zgody dokonano naprawy lub innych prac na przedmiocie dostawy lub usługi, jeżeli był eksploatowany lub użytkowany niewłaściwie, eksploatowany pomimo wadliwych zabezpieczeń lub użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem wynikającym z naszych instrukcji lub do celów, do których nie jest przeznaczony, a ponadto jeśli wady są spowodowane działaniem ciał obcych, oddziaływań chemicznych, przepięć, zachowania osób trzecich lub siły wyższej.

7.5.2 Nie udziela się gwarancji jakości dla towarów używanych dostarczonych w porozumieniu z Klientem w indywidualnych przypadkach.

7.6 Prawo regresu

7.6.1 Ustawowe prawa Klienta do regresu wobec nas pozostają nienaruszone.

7.6.2 Klient będzie mógł dochodzić roszczeń regresowych tylko wówczas, gdy między Klientem a jego klientem nie zostały zawarte żadne umowy wykraczające poza zakres niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw i Płatności.

8. Przepisy szczególne dotyczące gwarancji

8.1 W przypadku niektórych naszych pozycji dostawy i usług udzielamy klientom końcowym gwarancji lub klienci końcowi mogą się zarejestrować w celu uzyskania gwarancji lub uzyskania gwarancji zapłaty. Nie wpływa to ani nie ogranicza naszych zobowiązań z tytułu gwarancji wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw i Płatności.

8.2 Opcje gwarancji dostępne w poszczególnych jednostkach biznesowych Solar Energy, Perfect Welding (z i bez Automatyki) i Perfect Charging oraz związane z nimi warunki gwarancji są określone w części B. Część szczególna niniejszych Warunków.

9. Odpowiedzialność

9.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za drobne niezgodności.

9.2 Ponadto nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wartości zamówienia. W przypadku roszczenia o odszkodowanie z tytułu prac serwisowych lub konserwacyjnych nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości opłaty rocznej za daną usługę. We wszystkich przypadkach wykluczona jest odpowiedzialność za utratę zysków, szkody pośrednie lub wtórne, utratę reputacji lub inne szkody niematerialne. Nasza odpowiedzialność zostanie dodatkowo pomniejszona o istniejące roszczenia ubezpieczeniowe lub roszczenia wobec osób trzecich, które mogą być dochodzone przez Klienta z pierwszeństwem przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności wobec nas.

9.3 Przy każdym zamówieniu Klient będzie zobowiązany do wyraźnego i pisemnego zwrócenia nam uwagi na ryzyko wyjątkowo wysokich szkód; w przeciwnym razie nie będziemy ponosić odpowiedzialności za takie szkody. Za wyjątkowo wysoką szkodę uważa się w szczególności sytuację, w której Klient zobowiązał się wobec swoich klientów lub innych osób trzecich do zapłaty kary umownej, ryczałtu lub innej zapłaty w przypadku wady lub opóźnienia, które są związane z naszą usługą na rzecz Klienta.

9.4 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec nas ulegają przedawnieniu, jeżeli nie będą dochodzone w sądzie w ciągu dwunastu miesięcy od powzięcia wiedzy o wystąpieniu szkody, ale w każdym razie w ciągu trzech lat od ostatniej dostawy częściowej lub – w przypadku serwisu lub konserwacji pracy – w ciągu trzech lat od wykonania prac serwisowych lub konserwacyjnych powodujących powstanie roszczenia z tytułu odpowiedzialności.

9.5 Powyższe klauzule dotyczące odpowiedzialności mają zastosowanie w takim samym zakresie na korzyść naszych organów wykonawczych, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych przedstawicieli.

10. Prawa własności intelektualnej

10.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa do wzorów użytkowych, prawa patentowe, prawa do know-how, a także niechronione wynalazki, doświadczenie przemysłowe, tajemnice handlowe, dotyczące naszych dostaw i usług, a także co do procesów produkcyjnych i wszystkich procesów z nimi związanych, ich zastosowania, do komponentów, do oprogramowania (w tym kodu źródłowego i wynikowego oraz dokumentacji użytkownika, algorytmów, interfejsu użytkownika itp.), do procesów, planów, szkiców, opisów, rysunków, instrukcji i instrukcji montażu, kalkulacji, ofert, wycen, innych dokumentów technicznych, a także próbek, prototypów, katalogów, prospektów, ilustracji itp. – niezależnie od momentu ich udostępnienia Klientowi – należeć będą wyłącznie do nas lub naszych licencjodawców. Klientowi przysługiwać będzie prawo do korzystania z przedmiotu umowy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

10.2 Zastrzegamy sobie nieograniczony tytuł i prawa autorskie do ofert, rysunków i wszystkich innych dokumentów i elementów pomocniczych; nie będzie wolno ich udostępniać osobom trzecim ani wykorzystywać do własnych lub innych celów. W przypadku niezłożenia zamówienia wyżej wymienione dokumenty i przedmioty uzupełniające zostaną na nasze żądanie niezwłocznie zwrócone lub zniszczone.

10.3 Jesteśmy wyłącznie i w pełni uprawnieni do dochodzenia praw do usług, ulepszeń, odkryć, wynalazków itp., które powstają w ramach świadczonych przez nas usług, nawet jeśli dostawa lub usługa jest dokonywana na podstawie specyfikacji Klienta lub Klient w inny sposób przyczynia się do tego. Wszelkie prawa powstałe po stronie Klienta przechodzą na nas automatycznie z chwilą ich powstania, dzięki czemu stajemy się wyłącznym właścicielem praw i podmiotem uprawnionym do ich wykonywania.

11. Poufność

11.1 Treść naszych ofert należy traktować jako poufną. Każda forma czynnego lub biernego ujawnienia całości lub części treści wymagać będzie naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody. To samo dotyczy wszystkich treści stosunku umownego z nami.

11.2 Klient wyraża zgodę na wskazywanie go jako klienta referencyjnego w ogólnodostępnych mediach (w szczególności w Internecie) do czasu cofnięcia tej zgody.

12. BHP

12.1 Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa i postanowień umowy dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich osób zaangażowanych w realizację zamówienia. Ponadto Klient będzie zobowiązany do usunięcia zagrożeń dla naszego personelu oraz personelu ewentualnych podwykonawców lub dostawców wykorzystywanych przez cały czas świadczenia usługi u Klienta lub w obszarze odpowiedzialności Klienta.

12.2 Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do wycofania naszego personelu i/lub personelu naszych podwykonawców/dostawców z miejsc świadczenia odpowiednich usług, w razie potrzeby, niezwłocznie, jeśli wyżej wymienione wymagania przestaną być spełniane lub w przypadku przewidywalnego, bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia. Wszelkie formy takiego zagrożenia stanowić będą utrudnienie i/lub przerwanie z winy Klienta. Na czas trwania przeszkody/przerwy będziemy zwolnieni z naszych zobowiązań umownych oraz w pełni zabezpieczeni i zwolnieni z odpowiedzialności.

13. Ochrona danych

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych (https://www.fronius.com/pl-pl/poland/oswiadczenie-o-ochronie-danych).

14. Obowiązujące prawo; rozstrzyganie sporów

14.1 Polski Kodeks Cywilny będzie miał zastosowanie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przez stronę uprawnioną zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw i Płatności należy złożyć drugiej stronie w terminie 3 miesięcy od powstania prawa do odstąpienia od Umowy

14.2 Jeżeli Klient posiada siedzibę na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Szwajcarii, zastosowanie mają: W przypadku, gdy Klientem jest przedsiębiorca, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego, lub gdy Klient nie posiada ogólnej właściwości miejscowej sądu w Polsce, miejsce jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających i związanych ze stosunkiem umownym będzie stanowić miejsce jurysdykcji naszego miejsca prowadzenia działalności lub, według naszego uznania, siedziby Klienta.

14.3 Jeżeli Klient posiada siedzibę poza Unią Europejską, Norwegią, Islandią lub Szwajcarią, zastosowanie mają: Wszelkie spory lub roszczenia wynikające ze stosunku umownego i pozostające w związku ze stosunkiem umownym, w tym spory co do jego ważności, naruszenia, rozwiązania lub nieważności, będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z obowiązującym Regulaminem Arbitrażowym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w dniu wszczęcia postępowania przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski.

15. Rozdzielność

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków Dostaw i Płatności okażą się prawnie bezskuteczne, nieważne lub niewykonalne, skuteczność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień pozostanie nienaruszona. Strony uzgadniają, że w takim przypadku przedmiotowe postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem najbardziej zbliżonym do niego pod względem ekonomicznym i które nie będzie nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne oraz jak będzie najbardziej zbliżone do zamiaru stron umowy w chwili zawarcia umowy. To samo dotyczy ewentualnych luk prawnych w umowie.

B. Sekcja szczególna

Niniejsza Część Szczególna Ogólnych Warunków Dostaw i Płatności ma zastosowanie do opisanych w niej specjalnych obszarów, stanowiąc uzupełnienie do Części Ogólnej.

I. Przepisy szczególne dotyczące oprogramowania

16. Zakres usług; wymagania systemowe; przetwarzanie umowy

16.1 Zakres funkcjonalny oprogramowania jest definitywnie określany w odpowiednim opisie usługi i/lub dokumentacji użytkownika.

16.2 Dostarczamy Klientowi oprogramowanie wyłącznie w kodzie wynikowym. Będziemy mogli również, według naszego uznania, udostępnić Klientowi powiązaną dokumentację użytkownika w formie czysto cyfrowej (np. jako dokument PDF lub pomoc online). O ile nie uzgodniono inaczej, dostarczymy oprogramowanie i dokumentację użytkownika wyłącznie w języku angielskim.

16.3 Oprogramowanie jest oprogramowaniem standardowym. Dostosowana zostanie ona do szczególnych wymagań Klienta tylko w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie po wyraźnym pisemnym uzgodnieniu.

16.4 Usługi instalacyjne i konfiguracyjne świadczymy tylko w wyjątkowych przypadkach i tylko na podstawie odrębnej umowy.

16.5 Wymagania systemowe dotyczące korzystania z oprogramowania wynikają z odpowiedniego opisu usługi i/lub dokumentacji użytkownika. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie mu odpowiedniego i adekwatnego środowiska sprzętowego i programowego zgodnego z wymaganiami systemowymi.

16.6 Jeżeli będziemy przetwarzać dane osobowe w imieniu Klienta w związku z dostarczonym przez nas oprogramowaniem, zawrzemy w tym zakresie z Klientem odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych.

17. Informacje o prawach autorskich; ochrona oprogramowania

17.1 Informacje o prawach autorskich, numery seryjne lub inne elementy mające na celu identyfikację programu nie mogą być usuwane z oprogramowania ani zmieniane.

17.2 Klient podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia oprogramowania i, w stosownych przypadkach, danych dostępowych w celu uzyskania dostępu online przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W szczególności wszelkie kopie oprogramowania oraz dane dostępowe powinny być przechowywane w chronionym miejscu.

18. Zakup oprogramowania

Jeśli uzgodniono, że Klient nabywa oprogramowanie na stałe, zastosowanie ma również niniejszy par. 18

18.1 Przyznawanie uprawnień

18.1.1 Po uiszczeniu uzgodnionej opłaty udzielamy Klientowi prostego, niewyłącznego prawa do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem przez czas nieokreślony. Prawo użytkowania jest ograniczone do uzgodnionej liczby użytkowników lub liczby urządzeń. W zależności od uzgodnionego rodzaju licencji, z oprogramowania będzie mogła korzystać maksymalna liczba osób fizycznych lub będzie można z nich korzystać na maksymalnej liczbie urządzeń odpowiadającej liczbie zakupionych przez Klienta licencji. Dozwolone użytkowanie obejmuje instalację oprogramowania, załadowanie do pamięci głównej oraz użytkowanie przez Klienta zgodne z przeznaczeniem. W stosownych przypadkach liczba licencji oraz rodzaj i zakres użytkowania zostaną określone w zawartej umowie.

18.1.2 Klient będzie uprawniony do wykonania kopii zapasowej, o ile będzie to niezbędne dla zabezpieczenia przyszłego korzystania. Klient powinien umieścić w widocznym miejscu adnotację „Kopia zapasowa” oraz informację o prawach autorskich producenta na utworzonej kopii zapasowej. Jeżeli oprogramowanie jest wyposażone w techniczną ochronę przed kopiowaniem, Klient na żądanie otrzyma w krótkim czasie kopię zastępczą w przypadku uszkodzenia dostarczonego nośnika danych lub przesyłanych plików.

18.1.3 Klient będzie mógł trwale przenieść nabytą kopię oprogramowania na osobę trzecią, przekazując dokumentację użytkownika, jeżeli Klient całkowicie zaprzestanie korzystania z oprogramowania, usunie wszystkie zainstalowane kopie ze swoich komputerów i wykasuje wszelkie kopie na innych nośnikach danych lub przekaże je nam, chyba że będzie prawnie zobowiązany do ich przechowywania przez dłuższy okres. Na żądanie kupujący potwierdzi nam na piśmie, że wyżej wymienione środki zostały w pełni wykonane lub, w stosownych przypadkach, wyjaśni powody dłuższego przechowywania. Kupujący wyraźnie zobowiąże się z osobą trzecią do przestrzegania zakresu praw użytkowania zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 18 i na żądanie dostarczy nam na to dowody.

18.1.4 Klient będzie uprawniony do kopiowania lub dekompilowania oprogramowania w inny sposób tylko w zakresie przewidzianym przez prawo. W przypadku dekompilacji będzie to miało jednak zastosowanie tylko pod warunkiem, że nie udostępnimy Klientowi niezbędnych informacji na jego żądanie w uzasadnionym terminie.

18.1.5 Ponadto Klient nie będzie uprawniony do powielania, rozpowszechniania, wynajmowania (w szczególności oprogramowania jako usługi), publicznego udostępniania (np. oprogramowania w całości lub w części. Prawo Klienta do przeniesienia korzystania z oprogramowania na czas ograniczony w celu ani bezpośrednio, ani pośrednio zarobkowym (użyczenie) pozostaje nienaruszone.

18.1.6 Jeżeli dostarczamy Klientowi aktualizacje, uaktualnienia i/lub nowe wersje oprogramowania w ramach rękojmi lub z jakiegokolwiek innego powodu, zastosowanie będą miały następujące zasady: Warunkiem przeniesienia praw na Klienta będzie przekazanie nowszej, samodzielnie wykonywalnej wersji oprogramowania. Klient uzyska prawa do korzystania z tej nowszej wersji oprogramowania w takim samym zakresie jak z poprzedniej wersji oprogramowania; jednocześnie wygasną prawa do poprzedniej wersji oprogramowania; zezwalamy jednak na korzystanie z poprzedniej wersji do czasu zainstalowania dostarczonego oprogramowania lub, w przypadku wad ostatnio dostarczonego oprogramowania, do czasu usunięcia tych wad.

18.2 Gwarancja jakości

18.2.1 Nasza gwarancja na sprzedaż oprogramowania podlega par. 7 – z zastrzeżeniem odstępstw i uzupełnień zawartych w niniejszym par. 18.2. W szczególności zastosowanie mają paragrafy 7.1.5 (przestrzeganie wymagań prawnych), 7.1.8 (aktualizacje) oraz 7.2 (zgłoszenie wad).

18.2.2 Gwarantujemy uzgodnioną jakość i gwarantujemy, że Klient będzie mógł korzystać z oprogramowania bez naruszania praw osób trzecich.

18.2.3 Nasza odpowiedzialność nie obejmuje błędów, które wynikają z używania oprogramowania w środowisku sprzętowym i programowym, które nie spełnia określonych przez nas wymagań lub z faktu, że nabywca dokonał zmian i modyfikacji oprogramowania bez posiadania ustawowego prawa do dokonania tego lub w inny sposób niż na podstawie uprzedniej wyrażonej przez nas zgody przynajmniej w formie tekstowej.

18.2.4 W przypadku aktualizacji, uaktualnień i dostaw nowych wersji roszczenia z tytułu wad ograniczać się będą do nowych funkcji zapewnianych przez aktualizację lub nową wersję w porównaniu z wersją poprzednią. Jeżeli dostarczamy Klientowi aktualizacje, uaktualnienia lub nowe wersje bezpłatnie, nie będąc do tego prawnie zobowiązanymi, gwarancja i odpowiedzialność podlegać będą par. 21. W takim przypadku Klient będzie mógł swobodnie korzystać z poprzedniej wersji (downgrade); udostępnimy ją ponownie Klientowi, jeśli będzie to wymagane. Roszczenia Klienta z tytułu wad poprzedniej wersji są wykluczone w zakresie, w jakim wady te zostałyby wyeliminowane poprzez zainstalowanie dostarczonej przez nas aktualnej wersji.

18.2.5 Spełnimy również nasz obowiązek usunięcia wad poprzez zapewnienie uzasadnionych i akceptowalnych obejść, dostarczanie aktualizacji z automatyczną procedurą instalacji dostępną do pobrania ze strony internetowej, informowanie o tym Klienta i oferowanie mu telefonicznego wsparcia w celu rozwiązania problemów z instalacją. W przypadku późniejszej dostawy Klient zaakceptuje każdą nową wersję oprogramowania, chyba że będzie to miało nieuzasadnione negatywne skutki. W przypadku wad prawnych, według własnego uznania, umożliwimy Klientowi korzystanie z oprogramowania objętego umową w sposób prawnie nie budzący zastrzeżeń lub zmodyfikujemy oprogramowanie w taki sposób, aby prawa osób trzecich nie były już naruszane.

18.2.6 Roszczenia gwarancyjne Klienta przedawniają się z upływem dwunastu miesięcy. W przypadku dostarczenia nośnika danych bieg terminu przedawnienia rozpocznie się z chwilą jego doręczenia. W przypadku dostarczania danych poprzez pobieranie z Internetu, rozpocznie się ono po zgłoszeniu i aktywacji danych dostępowych do obszaru pobierania. W przypadku dostarczenia aktualizacji, uaktualnień i nowych wersji okres przedawnienia dla tych elementów rozpocznie się w momencie ich dostarczenia. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla par. 7.3.3.

18.2.7 Jeżeli zawarliśmy z Klientem umowę na serwis oprogramowania, termin usunięcia wad liczony będzie na podstawie okresu obowiązywania umowy na serwis oprogramowania.

19. Konserwacja oprogramowania

Jeśli uzgodniono, że będziemy dostarczać Klientowi aktualizacje, uaktualnienia i/lub nowe wersje sprzedawanego oprogramowania przez określony czas, zastosowanie będzie mieć również niniejszy par.19, chyba że zostanie zawarta odrębna umowa serwisowa oprogramowania.

19.1 Zakres usług; nadawanie praw;

19.1.1 Nieustannie rozwijamy oprogramowanie i udostępniamy Klientowi najnowszą wersję oprogramowania do pobrania przez Internet w okresie obowiązywania umowy serwisowej oprogramowania.

19.1.2 O ile będzie to technicznie możliwe, usuniemy wszelkie błędy oprogramowania w uzasadnionym czasie, udostępniając aktualizacje, uaktualnienia i/lub nowe wersje do pobrania przez Internet. Uznaje się, że błąd istnieje, jeśli oprogramowanie nie spełnia funkcji określonych w opisie usługi, dostarcza błędnych wyników lub nie działa prawidłowo pod jakimkolwiek innym względem, w taki sposób, że korzystanie z oprogramowania jest niemożliwe lub ograniczone. Nasze usługi świadczymy w oparciu o najnowsze i bezpośrednio poprzedzające wersje oprogramowania oraz interesy wszystkich użytkowników oprogramowania. Nie zapewniamy rozwiązywania problemów we wcześniejszych wersjach oprogramowania.

19.1.3 W odniesieniu do przyznawania praw i gwarancji na aktualizacje, uaktualnienia i/lub nowe wersje, paragrafy 18.1 i 18.2 stosuje się odpowiednio. Jeżeli udzieliliśmy Klientowi praw do korzystania z oprogramowania będącego przedmiotem umowy serwisowej oprogramowania w zakresie odbiegającym od zakresu zawartego w par. 18.1, przyznamy Klientowi prawa do korzystania z aktualizacji, uaktualnień i/lub nowych wersji, które dostarczamy Klientowi w ramach umowy serwisowej oprogramowania w innym uzgodnionym zakresie.

19.2 Opłaty; czas trwania; zakończenie

19.2.1 Kwota i termin płatności opłat określi odpowiednia umowa.

19.2.2 Jeżeli umowa jest zawarta na czas oznaczony, zakończy się ona z upływem tego okresu bez konieczności wypowiedzenia.

19.2.3 W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, każda ze stron będzie mogła ją wypowiedzieć z zachowaniem sześciotygodniowego (6) okresu wypowiedzenia na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

19.2.4 Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla prawa każdej ze stron do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z ważnej przyczyny.

19.2.5 Oświadczenie o wypowiedzeniu musi być doręczone na piśmie.

20. Leasing oprogramowania

W przypadku uzgodnienia, że Klient będzie mógł korzystać z oprogramowania przez ograniczony czas, zastosowanie będzie mieć dodatkowo niniejszy par. 20.

20.1. Przyznawanie uprawnień

20.1.1 Po uiszczeniu uzgodnionej opłaty przyznamy Klientowi proste, niewyłączne, niezbywalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo na czas ograniczony do korzystania z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie wszelkich innych względów par. 18.1.1 stosuje się odpowiednio.

20.1.2 Paragrafy 18.1.2 i 18.1.4. stosuje się odpowiednio. Ponadto Klient nie będzie uprawniony do powielania, rozpowszechniania, pożyczania, wynajmowania (w szczególności oprogramowania jako usługi), publicznego udostępniania (np. oprogramowania w całości lub w części.

20.1.3 Paragraf 18.1.6 stosuje się odpowiednio.

20.2 ZAKRES USŁUG

20.2.1 Nieustannie rozwijamy oprogramowanie i dostarczamy Klientowi najnowszą wersję oprogramowania w uzgodnionym okresie.

20.2.2 O ile będzie to technicznie możliwe, usuniemy wszelkie błędy oprogramowania w uzasadnionym czasie. Uznaje się, że błąd istnieje, jeśli oprogramowanie nie spełnia funkcji określonych w opisie usługi, dostarcza błędnych wyników lub nie działa prawidłowo pod jakimkolwiek innym względem, w taki sposób, że korzystanie z oprogramowania jest niemożliwe lub ograniczone.

20.3 Szczególne warunki świadczenia usług przez internet

20.3.1 W przypadku, gdy oprogramowanie jest dostarczane za pośrednictwem serwera obsługiwanego przez nas lub w naszym imieniu (oprogramowanie jako usługa, SaaS), dodatkowo zastosowanie będzie mieć niniejszy par. 20.3.

20.3.2 Do korzystania z oprogramowania Klient wymaga połączenia z Internetem. Dalsze wymagania wynikają z opisu usługi, dokumentacji użytkownika oraz wymagań systemowych.

20.3.3 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za stałą dostępność aplikacji i będziemy uprawnieni do ograniczenia lub zakończenia jej użytkowania w całości lub w części, jeśli będzie to konieczne ze względu na ograniczenia pojemności, bezpieczeństwo lub integralność. Ponadto aplikacja będzie całkowicie lub częściowo niedostępna w okresach konserwacji (np. podczas instalacji nowego oprogramowania); w miarę możliwości postaramy się zaplanować planowane okresy konserwacji w okresach niskiego wykorzystania.

20.3.4 Udostępnimy Klientowi przestrzeń dyskową na serwerze niezbędną do zamierzonego korzystania z oprogramowania. Klient nie będzie uprawniony do udostępniania tej przestrzeni dyskowej osobie trzeciej. Klient zobowiązuje się nie przechowywać na udostępnionej powierzchni dyskowej treści o charakterze bezprawnym lub naruszających przepisy prawa, wymogi urzędowe lub prawa osób trzecich.

20.3.5 Klient będzie sam odpowiedzialny za wprowadzanie i utrzymywanie swoich danych i informacji wymaganych do korzystania z usług SaaS. Klient, przed ich wprowadzeniem, będzie zobowiązany sprawdzić swoje dane i informacje pod kątem obecności wirusów lub innych szkodliwych składników oraz skorzystać w tym celu z najnowocześniejszych programów antywirusowych.

20.3.6 Obowiązkiem Klienta będzie regularne tworzenie kopii zapasowych swoich danych. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę danych w przypadku, gdy taka utrata wynikać będzie z niewykonywania przez Klienta regularnych kopii zapasowych danych, aby zapewnić możliwość przywrócenia utraconych danych z uzasadnionym wysiłkiem. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla par. 9.

20.4 Opłaty; czas trwania; zakończenie

20.4.1 Kwota i termin płatności opłat określi odpowiednia umowa.

20.4.2 Jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony, zakończy się ona z upływem tego okresu bez konieczności wypowiedzenia.

20.4.3 W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, każda ze stron będzie mogła ją wypowiedzieć z zachowaniem sześciotygodniowego (6) okresu wypowiedzenia na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

20.4.4 Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla prawa każdej ze stron do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z ważnej przyczyny.

20.4.5 Oświadczenie o wypowiedzeniu musi być doręczone na piśmie.

20.4.6 W przypadku rozwiązania Umowy Klient zobowiązany będzie zaprzestać korzystania z oprogramowania i usunąć wszystkie zainstalowane kopie oprogramowania ze swoich komputerów oraz zniszczyć wszelkie wykonane kopie zapasowe oprogramowania.

20.5 Gwarancja (konserwacja)

20.5.1 W przypadku leasingu oprogramowania nasza gwarancja podlegać będzie –par. 7 z zastrzeżeniem odstępstw i uzupełnień zawartych w niniejszym par. 20.5.

20.5.2 Niezależnie od par. 7.1.8 gwarantujemy, że oprogramowanie pozostanie zgodne z umową (poprzez aktualizacje) w okresie obowiązywania umowy oraz że żadne prawa osób trzecich nie będą uniemożliwiać korzystania z oprogramowania zgodnie z umową.

20.5.3 Za wady istniejące już w chwili zawarcia umowy będziemy ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą tylko wówczas, gdy w drodze postępowania arbitrażowego zostaniemy uznani za winnych. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla par. 9.

20.5.4 Paragraf 18.2.3 stosuje się odpowiednio.

21. Bezpłatne udostępnianie oprogramowania

Jeśli udostępnimy Klientowi oprogramowanie bezpłatnie, na czas nieokreślony (w formie darowizny) lub na czas określony (wypożyczenie), niniejszy par. 21 stosuje się dodatkowo.

21.1. Przyznawanie uprawnień

W przypadku przyznania praw postanowienia par. 18.1 i/lub par. 20.1 stosuje się odpowiednio.

21.2 Gwarancja; odpowiedzialność

21.2.1 W przypadku istotnych wad będziemy ponosić odpowiedzialność za bezpośrednie szkody wyrządzone Klientowi w wyniku podstępnego zatajenia wady oprogramowania przed Klientem oraz za szkody następcze spowodowane wadami umyślnymi lub rażącym zaniedbaniem z naszej strony. Wszelka dalsza odpowiedzialność za wady materiałowe jest wykluczona. Klientowi nie przysługuje roszczenie o naprawienie błędów.

21.2.2 W przypadku wad prawnych będziemy ponosić odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Klienta w wyniku podstępnego zatajenia przed Klientem wady prawnej oprogramowania. Wszelka dalsza odpowiedzialność za wady prawne jest wykluczona.

21.2.3 Będziemy ponosić odpowiedzialność wyłącznie za umyślne działanie i rażące zaniedbanie, przy czym wszelka dodatkowa odpowiedzialność jest wykluczona. Jednak odpowiedzialność zgodnie z ustawą Kodeks cywilny w zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny pozostaje nienaruszona.

II. Postanowienia szczególne dla naszej jednostki biznesowej Solar Energy

22. Gwarancja jakości

Rękojmia za dostawy i usługi naszej Jednostki Biznesowej SOLAR ENERGY podlega postanowieniom Części Ogólnej (par. 7).

23. Gwarancja jakości dla klienta końcowego

Klienci końcowi (zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy) mogą być uprawnieni do gwarancji na produkty naszej Jednostki Biznesowej SOLAR ENERGY na podstawie odrębnej umowy. Obowiązują odpowiednie warunki gwarancji Fronius, dostępne pod adresem https://www.fronius.com/solar/warranty. Okres gwarancji będzie mógł zostać przedłużony przez klienta końcowego odpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji Fronius.

III. Postanowienia szczególne dla naszej jednostki biznesowej perfect welding (z wyłączeniem automatyki)

24. Gwarancja jakości

24.1 Gwarancja na dostawy i usługi naszej Jednostki Biznesowej PERFECT WELDING (z wyłączeniem AUTOMATYKI) podlega – z zastrzeżeniem odstępstw i uzupełnień zawartych w niniejszym par. 24 – postanowieniom Części Ogólnej (par. 7).

24.2 Paragraf 7.3.2 ma zastosowanie wyłącznie do:
a. Systemy spawalnicze i komponenty, które są oznaczone numerem seryjnym i nie są wykonywane na zamówienie;
b. Wirtualne spawanie urządzenia spawalnicze i peryferyjne;
c. Akcesoria: sprzęt spawalniczy (np. przyłbice, AirSystems, odsysacze mobilne).

24.3 Niezależnie od par. 7.3.1, obowiązuje 6-miesięczny okres gwarancji na palniki spawalnicze i korpusy palników (np. Uchwyty do robotów TIG, Mig/Mag, MMA, Push & Push/Pull, LaserHybrid i wersje specjalne, Twin, CMT Twin, CMT Hand, Push/Pull & Pull MIG, pakiety przewodów) konstrukcji chłodzonej gazem lub wodą, a także materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się (np. bezpieczniki, wkładki wewnętrzne, rolki podające, końcówki prądowe). Nie obejmuje to CMT Robacta Drive w wersji chłodzonej gazem lub wodą, do której ma zastosowanie par. A 7.3.1.

24.4 Niezależnie od par. 7.5.2, na towary używane obowiązuje okres gwarancji wynoszący 6 miesięcy.

25. Gwarancja jakości dla kilenta końcowego

Dla produktów naszej Jednostki Biznesowej PERFECT CHARGING (z wyłączeniem AUTOMATYKI) klienci końcowi (zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy) mogą uzyskać gwarancje odpłatnie lub aktywować je poprzez rejestrację, na podstawie odrębnej umowy. Obowiązują odpowiednie warunki gwarancji Fronius, dostępne pod adresem https://www.fronius.com/en/welding-technology/products/services/support/extended-warranty/extended-warranty

IV. Postanowienia szczególne dla automatyki w jednostce biznesowej Perfect Welding

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do naszych dostaw i usług oraz płatności na naszą rzecz w dziedzinie Automatyki (Jednostka biznesowa PERFECT WELDING), oprócz postanowień zawartych w części ogólnej:

26. Dostawa

26.1 Z zastrzeżeniem uzgodnienia innego terminu dostawy, dostawy zrealizujemy najwcześniej w ciągu 20 tygodni po zawarciu umowy.

26.2 Realizujemy dostawy FCA w naszej siedzibie (Incoterms 2020). Par. 4 pozostaje nienaruszony w pozostałym zakresie.

27. Odbiór; przekazanie do eksploatacji

27.1 Gdy tylko przedmiot sprzedaży będzie gotowy do odbioru, wówczas poinformujemy o tym Klienta. Jeżeli uzgodniono odbiór wstępny (Test odbioru fabrycznego, FAT) odbędzie się w naszym zakładzie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia gotowości do odbioru.

27.2 Klient będzie zobowiązany odebrać przedmiot sprzedaży lub zlecić jego odbiór w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia gotowości do odbioru lub w ciągu tygodnia po pozytywnym odbiorze wstępnym.

27.3 W ciągu 45 dni po odbiorze lub innej dostawie nastąpi odbiór końcowy (SAT) w siedzibie Klienta lub innym uzgodnionym miejscu użytkowania przedmiotu sprzedaży.

27.4 Klient nie będzie mógł odmówić odbioru wstępnego ani odbioru końcowego z powodu wad nieistotnych.

27.5 Przedmiot sprzedaży uważa się za odebrany również wówczas, gdy odbiór końcowy nie nastąpił w terminie wskazanym w par. 27.3 bez naszej odpowiedzialności i bez odmowy odbioru przez Klienta w tym terminie ze wskazaniem choćby jednej istotnej wady.

27.6 Przedmiot zakupu zostanie oddany do eksploatacji w ramach odbioru końcowego. Strony sporządzą wspólny protokół odbioru końcowego. Ostateczne przekazanie do eksploatacji Klientowi nastąpi tylko wówczas, gdy przedmiot zakupu będzie w stanie całkowicie bezpiecznym; w takim przypadku przekażemy Klientowi podpisaną Deklarację zgodności. Klient nie będzie mógł użytkować przedmiotu zakupu bez odpowiedniego przekazania do eksploatacji i wystawionej przez nas Deklaracji Zgodności. Klient dopuszcza do obsługi przedmiot zakupu wyłącznie przeszkolony personel.

27.7 Jeżeli ostateczny odbiór nie nastąpi natychmiast bez naszej winy, końcowa płatność częściowa stanie się należna z chwilą użycia przedmiotu dostawy przez Klienta, przy czym urządzenie uważa się za odebrane nie później niż w ciągu 45 dni po dostawie.

28. Cena i warunki płatności; prawo zatrzymania

28.1 O ile nie uzgodniono inaczej i z zastrzeżeniem par. 28.2, zastosowanie mają następujące warunki płatności:

28.1.1 50% uzgodnionej ceny zakupu Klient zapłaci jako przedpłata niezwłocznie po zawarciu umowy w ciągu 14 dni od otrzymania faktury zaliczkowej.

28.1.2 40% uzgodnionej ceny zakupu Klient zapłaci w ciągu 14 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru lub – w przypadku uzgodnienia odbioru wstępnego – w ciągu 14 dni od pomyślnego odbioru wstępnego, najpóźniej jednak przed uruchomieniem przedmiotu zakupu w zakładzie Klienta. Jeśli po odbiorze wstępnym nadal musimy wykonać nieistotne poprawki, to nie będzie to uprawniać Klienta do wstrzymania tej raty ceny zakupu. Przeróbka będzie nieistotna, jeżeli przeznaczenie przedmiotu sprzedaży nie będzie zależeć od wykonania tej przeróbki.

28.1.3 Klient zapłaci 10% uzgodnionej ceny zakupu w ciągu 14 dni od ostatecznego odbioru lub dorozumianego ostatecznego odbioru zgodnie z par. 27.5.

28.2 Warunki płatności obowiązywać będą pod warunkiem pozytywnego sprawdzenia pokrycia przez naszego ubezpieczyciela kredytu, w przeciwnym razie pełna płatność z góry uważana będzie za uzgodnioną niezwłocznie po zawarciu umowy.

29. Gwarancja jakości

29.1 Odpowiedzialność za dostawy i usługi w obszarze AUTOMATYKI naszej Jednostki Biznesowej PERFECT WELDING oparta jest na postanowieniach Części Ogólnej (par. 7) z następującymi odstępstwami i uzupełnieniami zawartymi w niniejszym par. 29.

29.2 Dla
a. Elementów automatyki i mechanizacji,
b. Orbitalnych systemów spawalniczych i orbitalnych części zamiennych i
c. Jednostek orbitalnych (w szczególności FCH, FOH, FPH 3020, FPH 3030)

stosuje się wyłącznie okres gwarancji określony w par. 7.3.1. Paragraf A.7.3.2 nie ma zastosowania.

29.3 W przypadku sprzedaży produktów jednostki biznesowej PERFECT WELDING (z wyłączeniem AUTOMATYKI), zastosowanie mają ograniczenia określone w par.24.

29.4 Bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji rozpocznie się z chwilą odbioru końcowego lub dorozumianego odbioru końcowego zgodnie z par. 27.5.

V. Postanowienia szczególne dla naszej jednostki biznesowej Perfect Charging

30. Gwarancja jakości

Rękojmia za dostawy i usługi naszej Jednostki Biznesowej PERFECT CHARGING podlega postanowieniom Części Ogólnej (par. 7).

31. Gwarancja jakości dla klienta końcowego

Dla produktów naszej Jednostki Biznesowej PERFECT CHARGING klienci końcowi (zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy) mogą uzyskać gwarancje odpłatnie lub aktywować je poprzez rejestrację, na podstawie odrębnej umowy. Obowiązują odpowiednie warunki gwarancji Fronius, dostępne pod adresem https://www.fronius.com/en/battery-charging-technology/warranty-extension


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

Ogólne warunki handlowe

1. ZASTOSOWANIE

1.1 Niniejsze Ogólne warunki dostawy i płatności mają zastosowanie wyłącznie do naszych dostaw i innych usług, jak również do płatności dokonywanych na naszą rzecz. O ile nie podano jakichkolwiek warunków mających zastosowanie, w ich miejsce obowiązują OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY PRODUKTÓW MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH opracowane przez ORGALIME (The European Engineering Industries Association z siedzibą w Brukseli); we wszystkich pozostałych przypadkach obowiązują przepisy prawa polskiego. Stanowiące odstępstwo warunki ogólne klienta są dla nas wiążące jedynie wówczas, gdy jednoznacznie zaakceptujemy je listownie lub faksem. 

1.2 Uważa się, że przyjmując towary lub świadczone usługi klient akceptuje wyłączną moc obowiązującą naszych Warunków dostawy i płatności.

2. OFERTY

2.1 Nasze oferty są ważne z zastrzeżeniem dostępności towaru oraz niewiążące, o ile w danej ofercie nie określono wyraźnie okresu jej obowiązywania. Dokumenty związane z naszymi ofertami, jak rysunki, ilustracje, testy i próbki, jak również informacje dotyczące wymiarów, masy, wydajności i zużycia, zawierają lub stanowią dane wyłącznie przybliżone, których nie należy ich uważać za konkretne uzgodnione właściwości, o ile w dokumentacji nie stwierdzono inaczej. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

2.2 Zastrzegamy wszystkie prawa majątkowe i autorskie do ofert, rysunków oraz innych dokumentów i materiałów pomocniczych; zakazuje się ich udostępniania stronom trzecim lub wykorzystywania do innych celów.

3. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA

Przyjęcie zamówienia oraz potwierdzenia lub uzgodnienia dotyczące zabezpieczenia, dokonane przez naszych pracowników, a także wszelkiego rodzaju załączniki i zmiany, są dla nas prawnie wiążące dopiero po ich potwierdzeniu przez nas listownie, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI; PRAWO DO POTRĄCENIA

4.1 W każdym przypadku stosuje się ceny zgodne z cennikiem obowiązującym w dniu dostawy. Ceny dotyczą dostawy loco fabryka (EXW [Zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami Incoterms]), lecz nie obejmują opakowania, ubezpieczenia, załadunku w fabryce oraz VAT; opakowanie nie podlega zwrotowi.

4.2 Płatności dokonuje się w gotówce, bez jakichkolwiek potrąceń i kosztów, w ciągu 30 dni od daty podanej na fakturze. Zastrzegamy sobie prawo podjęcia decyzji co do tego, które roszczenia lub roszczenia częściowe klienta można potrącić z takich płatności.

4.3 W przypadku konieczności wprowadzenia zmian podczas realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności związane z ryzykiem, na jakie narażony jest klient, dodatkowe poniesione z tego tytułu koszty pokrywa klient.

4.4 W przypadku zaległości w płatnościach przysługuje nam prawo naliczenia odsetek za zwłokę za okres opóźnienia w wysokości 13 % w stosunku rocznym. Pozostaje to bez uszczerbku dla jakichkolwiek dalszych konsekwencji zwłoki.

4.5 Niedopuszczalne jest wstrzymywanie płatności przez klienta bądź też ich kompensowanie kwestionowanymi przez nas rozliczeniami wzajemnymi. 

4.6 Jeśli klient wystąpi z roszczeniem wobec nas, możemy w dowolnej chwili skompensować to roszczenie naszymi własnymi roszczeniami wobec klienta.

4.7 Pobieramy stawki godzinowe oraz ceny materiałów w wysokości obowiązującej na chwilę zakończenia prac (instalacji, napraw, konserwacji itp.), a należność za pracę w nadgodzinach oraz w nocy, w niedziele i święta – w postaci dopłat w obowiązującej wysokości; czas podróży i oczekiwania traktowany jest jak czas pracy. Koszty podróży, diety i koszty zakwaterowania wykazuje się oddzielnie na fakturze.

5. WYKONANIE, WYSYŁKA I OPÓŹNIENIE

5.1 Okres dostawy biegnie od nadania potwierdzenia zamówienia, natomiast okresy wykonania prac instalacyjnych, konserwacyjnych lub naprawczych biegną od chwili przekazania sprzętu. Jednakże bieg okresu realizacji dostawy lub świadczenia usług nie może w żadnym przypadku rozpocząć się przed upływem 14 dni od chwili przedstawienia przez klienta dokumentów (na przykład rysunków konstrukcyjnych, planów itp.), aprobat lub zezwoleń bądź też od chwili wniesienia uzgodnionej przedpłaty. Termin dostawy lub wykonania uważa się za dotrzymany, jeśli przed upływem tego terminu powiadomimy klienta i gotowości do realizacji danej dostawy bądź usługi; o ile nie obowiązują nas szczególne uzgodnienia dotyczące wysyłki lub świadczenia usług, termin dostawy lub wykonania uważa się za dotrzymany, jeśli przedmiot danej dostawy lub usługi opuści naszą fabrykę przed takim terminem.

5.2 Okresy dostawy lub wykonania przedłuża się o czas trwania wszelkich nieprzewidzianych przeszkód pozostających poza naszym wpływem, jak przestoje, utrata dużej liczby personelu, bezprawne strajki, opóźnienia w dostawie zasadniczych surowców lub komponentów lub innych podobnych przedmiotów, a także w okolicznościach stanowiących ryzyko dla klienta, o ile takie przeszkody lub okoliczności mogą prowadzić do niedotrzymania terminu, a tym samym uzasadniają jego przedłużenie. Powyższe przeszkody lub okoliczności powodują zawieszenie ich konsekwencji na okres ich trwania, także w przypadku opóźnienia z naszej strony; uzgodnione w poszczególnych przypadkach zobowiązania z tytułu kar umownych całkowicie tracą moc obowiązującą. O zaistnieniu oraz ustaniu takich nieprzewidzianych przeszkód powiadamia się niezwłocznie. W przypadku zaistnienia takich przeszkód przysługuje nam prawo anulowania kontraktu w całości lub części; w takim przypadku wyklucza się występowanie przez klienta z roszczeniami odszkodowawczymi, o ile przeszkody zaistniały bez winy umyślnej z naszej strony. 

5.3 W przypadku przekroczenia terminu dostawy lub wykonania, bądź też terminów przedłużonych zgodnie z klauzulą 5.2, o ponad cztery tygodnie, klientowi przysługuje prawo anulowania kontraktu po udzieleniu nam przedłużenia terminu realizacji o co najmniej 14 dni, za powiadomieniem przekazanym listem poleconym; wynoszą w takim przypadku wyklucza się występowanie przez klienta z roszczeniami odszkodowawczymi, o ile przeszkody zaistniały bez winy umyślnej z naszej strony.

5.4 W przypadku poniesienia przez klienta zawinionej przez nas straty, klientowi przysługuje odszkodowanie według stawki 0,5% za każdy pełny tydzień, lecz nie więcej niż 5% wartości tej części dostawy, której wykorzystanie w terminie lub zgodnie z przeznaczeniem jest niemożliwe z uwagi na opóźnienie. Odszkodowanie wynosi 5% należności ogółem w przypadku innych usług. Podobnie wyklucza się dalsze roszczenia odszkodowawcze, w tymi między innymi roszczenia odszkodowawcze spowodowane przez opóźnienia ze strony naszych dostawców, o ile opóźnienia te nie wynikły z naszej winy umyślnej. 

5.5 W każdym przypadku, gdy odpowiadamy za zorganizowanie wysyłki, wybór środka transportu i trasy należy do nas. Wysyłka dokonywana jest zawsze na ryzyko i koszt klienta. Odpowiedzialność za szkody lub straty ponosimy jedynie w przypadku umyślnego działania z naszej strony. Polisy ubezpieczenia transportu oraz ubezpieczenia od uszkodzeń w transporcie możemy wykupić wyłącznie na życzenie i rachunek klienta.

5.6 Przysługuje nam prawo dokonywania dostaw częściowych.

5.7 Dotrzymanie przez nas terminu dostawy uzależnione jest od spełnienia przez klienta ciążących na nim zobowiązań umownych we wszystkich toczących się sprawach handlowych.

5.8 W przypadku opóźnienia wysyłki z uwagi na okoliczności stwarzające ryzyko dla klienta, klient pokrywa wszelkie faktycznie poniesione koszty dodatkowe, jak koszty magazynowania towarów w naszej fabryce, w wysokości co najmniej 0,5% kwoty faktury miesięcznie. W takim przypadku możemy również udzielić klientowi przedłużenia terminu płatności o nie więcej niż 14 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu przysługuje nam prawo podjęcia, według naszego własnego uznania, alternatywnych ustaleń dotyczących artykułu lub artykułów objętych dostawą oraz realizacji dostawy do klienta w odpowiednio przedłużonym terminie bądź też anulowania kontraktu i dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia jego warunków. W tym ostatnim przypadku przysługuje nam prawo domagania się 10% należności tytułem odszkodowania bez obowiązku przedstawiania jakichkolwiek dowodów. Możemy także dochodzić odszkodowania z tytułu wszelkich dalszych strat lub szkód (zarówno szkód faktycznie poniesionych, jak i utraty zysku) z zastrzeżeniem stosownej weryfikacji.

5.9 W przypadku zamówienia towarów na żądanie lub na potrzeby produkcji bez instrukcji wysyłki, przejęcie dostawy musi nastąpić w ciągu trzech miesięcy. Po bezskutecznym upływie tego terminu stosuje się odpowiednio postanowienia klauzuli.

5.10 W przypadku kontraktów na robociznę i materiały (4.7) klient zobowiązany jest zapewnić nam niezbędny sprzęt i materiały pomocnicze (jak na przykład wciągarki, tory, energię elektryczną) terminowo i nieodpłatnie, nawet wówczas, gdy cena obejmuje instalację (4.1) lub uzgodniono zapłatę typu „wszystko w cenie”. Wszelkie roboty przewidziane do wykonania przez klienta przed instalacją, jak na przykład roboty budowlane, należy ukończyć przed przybyciem naszych instalatorów. Ponadto klient zobowiązany jest podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia ochrony ludzi i majątku. Nie ponosimy odpowiedzialności za przekazanych nam pomocników, sprzęt i materiały pomocnicze, o ile nie wystąpiła wina umyślna z naszej strony.

6. PRZENIESIENIE RYZYKA

6.1 Ryzyko przechodzi na klienta z chwilą opuszczenia naszej fabryki przez objęty dostawą lub inny przedmiot, którego dotyczyły przeprowadzone przez nas prace konserwacyjne, naprawcze lub inne. To samo dotyczy także dostaw częściowych oraz przypadków, w których przejmujemy koszty wysyłki lub podejmujemy się dostawy, ustawienia, montażu, instalacji lub innych tego rodzaju usług. W przypadku świadczenia usługi konserwacji, naprawy lub innej usługi u klienta, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą poinformowania go o fakcie zakończenia prac.

6.2 W przypadku opóźnienia wysyłki lub dostawy z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą otrzymania przezeń powiadomienia o naszej gotowości do realizacji dostawy.

7. ZASTRZEŻENIE TYTUŁU; UNIEWAŻNIENIE

7.1 Zastrzegamy sobie tytuł własności pozycji objętych dostawą do chwili pełnego rozliczenia naszych roszczeń dotyczących ceny kupna tych pozycji. 

7.2 Klient może odsprzedać dostarczoną pozycję wyłącznie w ramach swej zwykłej działalności nawet wówczas, gdy pozycja ta wiąże się lub została dostarczona razem z innymi pozycjami. Zezwolenie to wyklucza się jednakże w przypadku cesji istniejących roszczeń na stronę trzecią lub objęcia takich roszczeń zakazem cesji, albo też wówczas, gdy klient nie jest w stanie dokonać zapłaty lub zalega z wypełnianiem swych zobowiązań umownych. Jakiekolwiek innego rodzaju rozdysponowanie przedmiotów dostawy przez klienta jest niedozwolone. W przypadku zajęcia pozycji objętych dostawą przez komornika lub ich podobnego rozdysponowania przez stronę trzecią, klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie. Koszty poniesione przez nas w celu wykazania naszego tytułu własności pokrywa klient.

7.2.1 Klient niniejszym przenosi na nas swe roszczenia i inne prawa z tytułu odsprzedaży, wynajmu lub dzierżawy, a także z tytułu wszelkiej działalności leasingowej – w ciągu siedmiu (słownie: siedmiu) dni od podpisania takiej umowy – także wówczas, gdy dana pozycja objęta dostawą wiązała się uprzednio lub została dostarczona wraz z innymi pozycjami („Przyszła umowa”). W tym celu Klient powiadomi też niezwłocznie Dostawcę w formie pisemnej o fakcie zawarcia jakiejkolwiek Przyszłej umowy pozwalającej na cesję roszczeń z tej umowy. 7.3.2 Przysługuje nam prawo domagania się, by Klient podjął i/lub potwierdził wszelkie racjonalne działania, jakie mogą okazać się konieczne dla nadania pełnej mocy prawnej cesji wspomnianej w punkcie 7.3.1.

7.2.3 Klient dokona odpowiedniego wpisu w swych księgach. W przypadku sprzedaży dostarczonej pozycji wraz z innymi pozycjami, czy to związanymi i dostarczonymi z ta pozycją, czy też innymi, bądź też jej przekazania do użytkowania, cesja obejmuje roszczenie dotyczące wyłącznie kwoty równej należnej nam cenie kupna. Nie stanowi to wykluczenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

7.3 W tym zakresie klient może pobrać kwoty roszczenia i dochodzić innych praw jedynie wówczas, gdy wypełnia swe zobowiązania płatnicze wobec nas oraz jest wypłacalny.

7.4 W przypadku naruszenia warunków kontraktu przez klienta, w tym zwłaszcza zwłoki w płatnościach lub innych świadczeniach bądź też niemożności dokonania zapłaty, przysługuje nam prawo pojęcia – według własnego uznania – decyzji o unieważnieniu kontraktu bez dotrzymywania terminu, bądź też - przy utrzymaniu w mocy kontraktu - o wycofaniu dostarczonej pozycji w dowolnej chwili lub o zakazaniu jej użytkowania. Ponadto przysługuje nam prawo dowolnej sprzedaży wycofanej pozycji; po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% otrzymanego zysku, pozostałą część zysku potrąca się z kwoty należnej od klienta. W przypadku unieważnienia kontraktu przed wycofaniem pozycji, obciążymy klienta opłatą za użytkowanie tej pozycji w kwocie równej 5% nowej wartości, o ile do tej chwili nie nastąpiło większe zużycie tej pozycji.

8. GWARANCJA

8.1 Nie udzielamy gwarancji z tytułu normalnych odchyleń w zakresie wymiarów, masy lub jakości, ani też z tytułu odchyleń dopuszczanych przez austriacki standard ÖNORM bądź też przez standardy EN lub DIN; podobnie, nie udzielamy też gwarancji na jakiekolwiek informacje dotyczące przyszłej przydatności dla klienta dostarczonej pozycji bądź też jej przydatności do jakiegokolwiek innego konkretnego celu. Ustawową rękojmię za wady fizyczne wyklucza się niniejszym zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego. 

8.2. Udzielamy wprawdzie gwarancji za prawidłowość naszych instrukcji przetwarzania i za nasze instrukcje użytkowe i obsługi oraz doradztwo klienta, jednakże za dotrzymywanie przepisów prawnych i innych przy stosowaniu przedmiotu dostawy oraz za jego sprawdzenie do przewidywanego celu odpowiada wyłącznie sam zleceniodawca. Za informacje odbiegające od naszych pisemnych instrukcji przetwarzania oraz instrukcji użytkowych i obsługi ponosimy odpowiedzialność tylko wówczas, gdy wobec zleceniodawcy wcześniej potwierdziliśmy je wyraźnie pisemnie lub poprzez faks lub e-mail.

8.3 Klient powinien sprawdzić dostarczone pozycje i usługi bezpośrednio po dokonaniu ich odbioru; o wykrytych wadach należy niezwłocznie nas powiadomić, podając w piśmie, faksie lub wiadomości e-mail numer i datę potwierdzenia zamówienia, dokumentu dostawy lub faktury, bądź też numer wyrobu i potwierdzenia oddania go do eksploatacji. Nie przedstawienie przez klienta takiego zgłoszenia niezwłocznie po wykryciu jakiejkolwiek wady pozycji dostarczonej w ciągu całego okresu raportu, powoduje utratę prawa dochodzenia odszkodowania gwarancyjnego z tytułu samej wady oraz z tytułu błędnego stwierdzenia braku wad danej pozycji lub usługi. W zgłoszeniu należy wskazać, które dostarczone pozycje lub usługi są wadliwe, oraz podać szczegółowy opis wady i okoliczności, w których została ona ujawniona. Każdą wadę należy dokładnie opisać. Koszty wynikłe ze zgłoszeń niedokładnych lub w inny sposób sprzecznych z niniejszymi warunkami pokrywa klient.

8.4 W przypadku prac remontowych i utrzymania ruchu nasza gwarancja ogranicza się do wykonanych świadczeń. Za niezawodne działanie urządzenia, maszyny, oprogramowania itp., których komponenty nie zostały dostarczone wyłącznie przez nas, udzielamy gwarancji tylko wówczas, jeśli pomimo komponentów dołączonych przez zleceniodawcę lub przez podmioty trzecie w sposób udokumentowany zobowiązaliśmy się do wyprodukowania całego urządzenia (maszyny itp.) i jeśli nieprawidłowe działanie nie wynika ani z niewłaściwych ani z niekompletnych danych zleceniodawcy.

8.5 Jeśli nie uzgodniono inaczej, okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące. Jednakże od początku 13. miesiąca tego okresu, udzielana przez nas gwarancja obejmuje wyłącznie nieodpłatne przekazanie materiałów niezbędnych dla usunięcia wady; poczynając od tej daty wyklucza się roszczenia gwarancyjne zgłoszone poza tym okresem. Okres ten obowiązuje także w odniesieniu do dostawy pozycji uznanych za niematerialne oraz do prac dotyczących pozycji niematerialnych lub uznanych za niematerialne. Okres gwarancyjny rozpoczyna się wraz z przeniesieniem ryzyka (6). Klient powinien w każdym przypadku wykazać, że wady pojawiające się w okresie gwarancji istniały już w chwili przeniesienia ryzyka.

8.6 W okresie obowiązywania udzielonej przez nas gwarancji jesteśmy zobowiązani – według własnego uznania – naprawić wadliwą pozycję lub jej wadliwe części albo zastąpić je pozycją lub częściami wolnymi od wad, udzielić klientowi stosownego rabatu, lub – o ile nie chodzi o wadę nieistotną - unieważnić kontrakt. Wymiana pozycji, jej części lub komponentów nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji. Jeśli jednakże pozostały okres gwarancyjny, wraz z częścią tego okresu, kiedy to udzielona przez nas gwarancja ogranicza się wyłącznie do nieodpłatnego przekazania niezbędnych materiałów, wynosi mniej niż dwanaście miesięcy, okres gwarancji na pozycje, części lub komponenty wymienione wydłuża się do dwunastu miesięcy. Tytuł własności wymienionych pozycji, części lub komponentów przechodzi na nas. Nie zwracamy kosztów usunięcia wady dokonanej lub zamierzonej przez klienta bądź stronę trzecią. 

8.7 W razie konieczności, a także wówczas, gdy rozwiązanie takie jest racjonalne dla klienta, dostarczoną pozycję lub usługę bądź też jej wadliwą część przesyła się do nas niezwłocznie na koszt klienta; w przeciwnym przypadku udzielona gwarancja traci ważność.

8.8 Klientowi nie przysługuje prawo do wstrzymania płatności w związku z roszczeniami gwarancyjnymi lub innymi, które nie zostały przez nas uznane.

8.9 Wyklucza się roszczenia gwarancyjne ze strony klienta, jeśli przekazane przez nas lub zamówione przez klienta instrukcje instalacji, użytkowania i obsługi nie były przestrzegane bądź też nie zostały lub zostały jedynie częściowo przekazane użytkownikowi; jeśli instalacja nie została przeprowadzona w sposób profesjonalny i zgodnie z odnośnymi standardami, w tym zwłaszcza jeśli przeprowadziły ją osoby nie posiadające kwalifikacji; jeśli dostarczona pozycja lub usługa została poddana naprawom lub innym pracom bez naszej zgody; jeśli była niewłaściwie użytkowana lub obsługiwana; jeśli była eksploatowana pomimo wadliwych zabezpieczeń; jeśli została bez naszej zgody wywieziona z terytorium objętego umową lub użyta wbrew naszym instrukcjom do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem; oraz jeśli wady powstały w wyniku działania ciał obcych, substancji chemicznych, przepięcia, zachowania stron trzecich lub - w każdym przypadku - siły wyższej; to samo dotyczy również naturalnego zużycia.

8.10 Naszą gwarancję wyklucza się ponadto w przypadku zlecenia nam dokonania naprawy, przeróbki lub rekonstrukcji pozycji używanych lub dostawy takich pozycji.

8.11. Wszelka gwarancja jest przez nas także wykluczona, o ile zleceniodawca zastosuje nasze przedmioty dostawy lub wykonane przez nas świadczenia razem z obcymi lub dołożonymi później elementami, których zastosowanie nie zostało przez nas wcześniej wyraźnie zalecone.

8.12. Dodatkowo do praw zleceniodawcy zgodnie z punktem 8.6., przy dostawach falowników dla urządzeń PV, obowiązuje gwarancja zgodnie z warunkami gwarancji Fronius, do pobrania z https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SKUTKI WAD WYROBU

9.1 Ponosimy odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju straty lub szkody, lecz jedynie pod warunkiem przedstawienia przez klienta dowodów na to, iż wynikły one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania z naszej strony. Jeśli klient przedstawi dowody wskazujące, że dana szkoda wynikła z umiarkowanego zaniedbania z naszej strony, ciążący na nas obowiązek zapłaty odszkodowania ogranicza się - w zakresie dozwolonym przez prawo - do wysokości faktycznej straty lub szkody oraz do wysokości uzgodnionej ceny kupna ogółem. Ponadto sądowne dochodzenie takich roszczeń możliwe jest wyłącznie w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości o danej stracie lub szkodzie.

9.2 W przypadku wystąpienia przeciwko nam przez strony trzecie z roszczeniami dotyczącymi rysunków, próbek, modeli lub innych dokumentów dostarczonych przez klienta na potrzeby konstrukcji lub dostawy, klient zabezpieczy nas w pełni przed takimi roszczeniami.

9.3 Użytkując dostarczone przez nas systemy, maszyny i inne pozycje, klient zobowiązany jest ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących wymogów, regulacji technicznych, wymogów konstrukcyjnych oraz instrukcji obsługi i użytkowania, w tym zwłaszcza wszystkich regulacji z dziedziny elektrotechniki; obsługę takich systemów, maszyn i pozycji klient zobowiązany jest powierzyć wyłącznie upoważnionym i wykwalifikowanym pracownikom.

9.4 Wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za szkody, które zostaną spowodowane przez zastosowanie lub użycie elementów obcych i później dobudowanych, wyraźnie i w sposób udokumentowanych przez nas wcześniej nie zalecanych, razem z naszymi przedmiotami dostawy.

10. ZGODA PRAWNA ODNOŚNIE CHRONIONYCH DANYCH

Zleceniodawca deklaruje zgodę, by Fronius International GmbH i jej spółkicórki pobierały, przetwarzały i wykorzystywały jego dane w odniesieniu do osób (jak nazwisko, adres, adres mailowy), ewentualnie także z włączeniem zaangażowanych usługodawców, do celów przekazywania informacji o produktach i usługach wszelkiego rodzaju (np. poprzez pocztę, mail, newsletter itp.). Nie następuje wykraczające ponadto przekazywanie do podmiotów zewnętrznych (za wyjątkiem ustawowego lub sądowego obowiązku informowania). Zgodę tą można w każdym momencie uchylić pisemnie, również w każdym newsletter znajduje się link z odwołaniem zgody.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Miejscem realizacji dostaw, świadczenia innych usług oraz dokonywania płatności są Gliwice; sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich roszczeń wynikłych z niniejszych Ogólnych warunków dostawy i płatności jest sąd posiadający właściwość terytorialną dla miejsca dokonywania dostaw przez dostawcę. Możemy jednakże wszcząć postępowanie przeciwko klientowi zgodnie z przepisami miejscowymi przed odpowiednim sądem właściwym dla oficjalnej siedziby lub miejsca zamieszkania danego klienta.

11.2 Przyjmuje się, iż kupujący zdaje sobie sprawę z faktu, że zgodnie z praktykami panującymi w handlu międzynarodowym, umowa co do miejsca jurysdykcji w postaci drukowanego powiadomienia zawartego w pisemnych potwierdzeniach handlowych, jak potwierdzenie zamówienia, może posiadać moc obowiązującą nawet w przypadku milczenia lub braku reakcji ze strony klienta. Kupujący niniejszym potwierdza, iż zdaje sobie sprawę z tej praktyki handlowej oraz zgadza się nieustannie jej przestrzegać także w kontaktach z działem handlowym Fronius International GmbH.

11.3 Przepisy prawa polskiego i praktyki z zakresu transakcji handlowych obowiązujące w miejscu wykonania kontraktu stosują się do sporów prawnych wynikłych z tego kontraktu; wyklucza się natomiast zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

12. UREGULOWANIA SPECJALNE ODNOŚNIE OPROGRAMOWANIA DOSTARCZANEGO ŁĄCZNIE LUB OSOBNO

Dla oprogramowania dostarczanego razem z innymi dostawami lub oddzielnie (poniżej skrótowo „software“) niniejsze warunki dostaw i płatności obowiązują tylko na tyle, o ile nie odbiegają od nich zapisy poniższe lub uregulowania specjalne podjęte ze zleceniodawcą.

12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA

12.1.1 Wszelkie prawa do własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do marki, wzorów, patentów, wzorów użytkowych i know-how, a zwłaszcza nie chronione wynalazki, doświadczenia z działalności, tajemnice zakładowe itp., niezależnie od tego, w jakim momencie ujawnione zostały zleceniodawcy, w każdym przypadku przysługują nam lub naszym licencjodawcom. Zleceniodawca otrzymuje prawo stosowania software, po zapłaceniu ustalonego wynagrodzenia, wyłącznie do własnych celów, w wymiarze nabytej liczby licencji. poprzez przedmiotową umowę nabyta zostaje jedynie zgoda na wykorzystywanie dzieła. Rozpowszechnianie przez zleceniodawcę, zgodnie z ustawą o prawach autorskich, jest wykluczone. Poprzez ewentualne współdziałanie zleceniodawcy przy wytworzeniu software nie są nabywane żadne prawa ponad wykorzystywanie ustalone w punkcie 12. Zleceniodawca może wykorzystywać software jednocześnie tylko na jednym urządzeniu; na jakim urządzeniu następuje to wykorzystywanie pozostaje zastrzeżone dla niego. Jako wykorzystywanie uznaje się każde zaplanowane na stałe lub tymczasowe, w całości lub dokonane tylko częściowo, powielenie (kopiowanie) software poprzez zapis, ładowanie, przegrywanie lub wyświetlanie do celów realizacji przez software przetwarzania zawartych w nim danych przez hardware. Nie jest on uprawniony do powielania podręcznika użytkownika. 

12.1.2 Sporządzanie kopii software dla celów archiwizacji i zabezpieczania danych zezwala się zleceniodawcy tylko pod warunkiem, że w software lub ewentualnych materiałach towarzyszących (instrukcja obsługi, opakowanie itd.) nie jest zawarty wyraźny zakaz i że wszelkie zapisy copyright i własności bez zmian zostaną w tych kopiach przejęte razem. Zwrotne przełożenia kodu programowego (dekompilacja), wykraczające poza uregulowania ustawowe, są niedozwolone.

12.1.3. Jeśli software wyposażone jest w techniczną ochronę kopiowania, to zleceniodawcy, w przypadku uszkodzenia, dostarczona zostanie zastępcza kopia za zwrotem nośnika.

12.2 PRAWA POZOSTAŁE

W przypadku dostępności nowej wersji software zleceniodawca uprawniony jest dokonać wymiany dostarczonego pakietu software na odpowiedni pakiet software nowej wersji za podaną w naszych cennikach cenę aktualizacji; wymianie podlega pakiet software jako całość, tak jak został nabyty przez zleceniodawcę. Wraz z wymianą wygasa uprawnienie zleceniodawcy do wykorzystywania wymienionego pakietu software. W takim przypadku zleceniodawca winien niezwłocznie i całkowicie zniszczyć wszystkie kopie, kopie częściowe, a także kopie zabezpieczające oraz zmienione czy opracowane wersje oprogramowania i ich stworzone kopie, kopie częściowe i kopie zabezpieczające.

12.3 GWARANCJA

12.3.1 Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwe stworzenie programów software tego rodzaju, że we wszelkich warunkach ich aplikacji będą one bezbłędne.

12.3.2 Udzielamy gwarancji na to, że dostarczone software spełnia ustalone funkcje i wykazuje wyraźnie przyrzeczone właściwości. Warunkiem wszelkich świadczeń gwarancyjnych jest wykorzystywanie zgodne z umową. Wada przez nas zawiniona ma miejsce tylko wówczas, gdy software wykazuje działanie różne od podanego w odpowiednim opisie działania/dokumentacji w aktualnie, ostatnio obowiązującej wersji i zleceniodawca może takie działanie odtworzyć. W celu dokładnego zbadanie ewentualnie występujących błędów zleceniodawca jest zobowiązany wspierać nas przy usuwaniu wady.

12.3.3 Ponadto udzielamy gwarancji, że oryginalne software zapisane jest prawidłowo na sprawdzonym nośniku danych. Wyjątek od tego stanowią wstępnie zainstalowane software i produkty software’owe podmiotów trzecich.

12.3.4 Wady w software winny być przez użytkownika udokumentowane i niezwłocznie przekazane nam do wiadomości pisemnie; poza tym zastosowanie ma punkt 8.3.

12.3.5 Termin gwarancji zawsze wynosi dwanaście miesięcy; termin ten rozpoczyna się wraz z dostarczeniem pakietu software.

12.3.6 Jeśli dostarczony pakiet software jest bezużyteczny lub wadliwy (12.3.2), to w pierwszym rzędzie wymienimy go na nowy identyczny tytuł lub na stosowne rozwiązanie równorzędne. Jeśli także to okaże się bezużyteczne lub wadliwe, i nie będziemy w stanie przywrócić użyteczności stosownym nakładem w ciągu stosownego, przynajmniej czterotygodniowego terminu, to zleceniodawca będzie mógł zażądać albo umniejszenia ceny lub wymiana. Nie zwracamy kosztów usuwania wad podjętych przez zleceniodawcę lub podmiot trzeci.

12.3.7 Nie dajemy gwarancji ponad ten zakres (12.3.6), w szczególności nie na to, że dostarczone software odpowiada specjalnym potrzebom zleceniodawcy lub użytkownika, a dalej także nie na zmienioną lub przerobiona wersję software (punkt 12.1.2), chyba że zleceniodawca udowodni, że wady nie mają nic wspólnego ze zmianami lub przeróbkami. Zleceniodawca samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wybór, instalację i korzystanie z software oraz za planowane za jego pomocą rezultaty.

12.3.8 W przypadku nieuprawnionego egzekwowania wad w software jesteśmy uprawnieni do wystawienia zleceniodawcy w rachunku powstałych kosztów po stawce aktualnie obowiązującej.

12.3.9 Zmiana właściciela w obrębie użytkowników końcowych wyklucza ewentualne roszczenia gwarancyjne.

 

12.4 ODSZKODOWANIE

12.4.1 Wszelkie dalsze roszczenia zleceniodawcy lub osób trzecich, przede wszystkim prawo do zadośćuczynienia za szkody wszelkiego rodzaju, są wykluczone, chyba że poszkodowany udowodni, że szkody spowodowane zostały przez nas umyślnie lub przez rażące zaniedbanie.

12.4.2 W pozostałych przypadkach odpowiednio obowiązuje punkt 9.